ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΣ

Η Ψυχοκοινωνική παρέμβαση με συγκεκριμένες στρατηγικές και τεχνικές στην άμεση, τη μεσοπρόθεσμη και στη μακροπρόθεσμη φάση μιας ανθρωπογενούς κρίσης ή φυσικής καταστροφής.

Η μελέτη, διατύπωση και προώθηση θέσεων και προτάσεων επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ως ομάδες ή ως μεμονωμένα άτομα.

 Η  συμμετοχή σε μελέτες και προγράμματα σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ εμβρυϊκής ζωής και μετέπειτα ψυχικής υγείας στην ενήλικη ζωή καθώς και η επίδραση της ψυχικής υγείας των γονέων κατά τη διάρκεια της κυοφορίας στη μετέπειτα ζωή του ανθρώπου.

Η καλλιέργεια της έρευνας στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Η επιμόρφωση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας ή άλλων, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις των ψυχικών λειτουργιών για την άσκηση των καθηκόντων τους. Η ευαισθητοποίηση σπουδαστών, φοιτητών και του ευρύτερου κοινού σε θέματα ανθρώπινης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, ψυχικής υγείας και ποιότητας ζωής.

Οι  ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις παντός τύπου σε εργαζόμενους και στελέχη δήμων, κοινοτήτων, ιδιωτικών ή δημοσίων φορέων και εταιριών, σε διδάσκοντες και διδασκόμενους σχολείων και εκπαιδευτικών οργανισμών. Επίσης στην κοινότητα, με ανοικτές για το κοινό  εκδηλώσεις.

 Η σύσταση και η λειτουργία νομικών προσώπων με σκοπό την παροχή ιατρικών υπηρεσιών ή/και την παροχή υπηρεσιών   ψυχικής υγείας για τη διαχείριση και αντιμετώπιση ψυχιατρικών διαταραχών ή με σκοπό την ψυχοκοινωνική στήριξη (π.χ. ψυχιατρικά εξωτερικά ιατρεία) σε συνδυασμό ή ανεξάρτητα από τη διενέργεια ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων από λειτουργούς ψυχικής υγείας καθώς και η ίδρυση και λειτουργία κοινωνικών δομών.

 Συμμετοχή στο διάλογο σε θέματα βιοηθικής εν όψει της προόδου της βιοτεχνολογίας.

Η συμμετοχή σε δραστηριότητες, που συμβάλλουν στην ανάδειξη της σχέσης μεταξύ ψυχικής υγείας και πολιτισμικής κληρονομιάς και ταυτότητας αφενός με την ενσωμάτωση και αφετέρου με τη διατήρηση της ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας.

 Η καταπολέμηση και αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από ψυχοδραστικές ουσίες. Η εκπόνηση μελετών και ανάληψη δράσεων σχετικών με τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις των τεχνολογικών εξελίξεων (του διαδικτύου και της ψηφιακής εποχής). Η υλοποίηση ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία, διασύνδεση και κοινή δράση με άλλους φορείς, επιστημονικούς, κοινωνικούς, επαγγελματικούς και διεθνείς οργανισμούς, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

Η ανάπτυξη και προαγωγή του εθελοντισμού για την προώθηση  και

ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών.

Η Μίτος  επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της

1.    Με το σχεδιασμό, την εφαρμογή, τη διαχείριση και την αξιολόγηση δράσεων και προγραμμάτων.

2.    Με τη συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ ιδρυμάτων, φορέων, ιδιωτικών, κοινωνικών ή επιστημονικών εταιρειών του στενού ή ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

3.    Διεξάγοντας έρευνες και εκπονώντας μελέτες

4.    Διοργανώνοντας σεμινάρια, συνέδρια, εκθέσεις, ημερίδες κλπ.

5.    Οργανώνοντας ή/και προωθώντας προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης.

6.    Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για επίκαιρα κοινωνικά προβλήματα

7.    Εκδίδοντας ενημερωτικό έντυπο (πχ. βιβλία, φυλλάδια) ή/και οπτικοακουστικό υλικό.

8.    Με τη δημιουργία τράπεζας πληροφοριών, σχετικών με τους σκοπούς τα εταιρείας.

9.   Με την απ’ ευθείας παροχή υπηρεσιών: ιατρικής φροντίδας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής στήριξης σε άτομα και ομάδες.